Redusert foreldrebetaling og betalingssatsar

Redusert foreldrebetaling og betalingssatsar

Ingen familier skal betale meir enn seks prosent av den totale årsinntekta sin for barnehageplass.

Har foreldre delt omsorg og barnet bur fast hjå begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert.

Her finner du informasjon om makspris, søskenmoderasjon samt moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. 

 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendast til den kommunen der barnet er folkeregistrert.

Logg inn på foreldreportalen til Vigilo for å søke

Les meir om Vigilo her.

Kva kostar barnehage?

Betalingssatsar barnehage frå 01.01.24

Betalingssatsar barnehage frå 01.01.24
100 % 80% plass 60 % plass Ekstra dag For sein henting pr påbegynt halvtime
3000 2400 1800 258 134
Mat 100 % plass Mat 80 % plass Mat 60 % plass
450 360 270

Syskjenmoderasjon for barnehageplassen:
30 % for 2. barn
50 % for 3. barn

Betaling for 11 mnd pr år.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni kvart år, om du vil ha søknaden behandla innan 15. august.

Søknader som kjem inn etter fristen vert behandla fortløpande, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig frå den første heile månaden etter at kommunen mottek søknaden. Vedtaket gjeld for eitt barnehageår.

Varigheit

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig frå den første heile månaden etter at kommunen mottek søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad kvart år.

Du kan søke i løpet av barnehageåret dersom  det er vesentlig og varig endring i inntekta. Det kan vere at inntekta går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledigheit, samlivsbrot eller dødsfall.

Definisjon på hushaldning

Ei husholdning er ektefeller, registrerte partnarar eller sambuarar.

Sambuarar er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold, i minst 12 av dei siste 18 månedene.

Bur barnet fast hos begge foreldra, skal betalinga bli regna ut fra inntekta til den som har same folkeregistrerte adresse som barnet.

Klage på avslag

Vedtak om redusert foreldrebetaling er eit enkeltvedtak etter Forvaltningslova.

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage.