Kriseleiing

Kriseleiing

Kriseleiinga i Sande kommune er samansett av desse personane:

 • Ordførar
 • Kommunedirektør
 • Varaordførar
 • Kommunalsjef teknisk og landbruk 
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 • Kommunalsjef helse og omsorg 
 • Beredskapsmedarbeidar
 • Politistasjonssjef
 • Kommunikasjonsarbeidar
   

Dersom nokon av medlemene i kriseleiinga blir merksam på ei hending - eller noko som kan hende - og som denne meiner kan krevje handling frå kommunen, har kvar einskild medlem rett og plikt til å kalle saman kriseleiinga. 

Kriseleiinga kan kallast inn/varslast på ulike vis – der det mest vanlege vil vere telefon. Kontaktinfo går fram av varslingslister. 

Alt etter omfanget av hendinga avgjer kriseleiinga om andre skal kallast inn som rådgjevarar. Kriseleiinga avgjer og om det skal søkjast hjelp frå nabokommunar, Sivilforsvaret, Heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjonar eller andre. 

NB: Dersom lokal redningssentral (heretter LRS) er etablert, må bruk av desse organisasjonane avtalast med LRS!

Kontakt

Oddbjørn Indregård
leiar
E-post
Mobil 97 58 88 11