Bruksendring

Bruksendring

Dersom du ønskjer å endre bruk av eit eller fleire rom i huset frå tillat bruk til anna bruk, kan det krevje bruksendring.

Du må for eksempel søkje bruksendring om du:

  • endrar eit rom frå tilleggsdel (for eksempel bod) til hovuddel (for eksempel stue) eller omvendt (mindre endring)
  • gjere endringar i bustaden din slik at det blir to nye separate bueiningar (større tiltak)
  • ønskjer å bruke deler av bustaden din til noko anna

Informasjon om bruksendring finn du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Kven kan søkje om endringa?

Som eigar av eigedomen kan du søkje bruksendring.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at søknaden vert handsama innanfor gjeldande lovverk.

Kva kostar det?

Ombygging mindre tiltak 2024

Ombygging mindre tiltak 2024
Tilbygg, oppføring, endring av mindre frittliggande bygning Veranda, karnapp( inkl utviding /endring) Bruksendring frå tilleggsdel til hoveddel innanfor ei bueining Skilt - og reklameinnretning
5640 4320 4320 4320

Alle satsar er inkl. mva, og alle beløp i kroner.

Korleis søkjer du?

Du søkjer bruksendring i eige skjema. Husk at du i søknaden skildrar klart kva romfunksjonar det har vore og kva romfunksjon det skal ha etter endring.

Når du søkjer er det viktig at du legg ved:

  • teikninga i mål 1:100 der det kjem klart fram kva for ein del av eigedomen saka gjeld
  • nabovarsel dersom endringane fører til fasadeendring som for eksempel nye vinduer/ytterdørar

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Frå bustad til fritid? 

Skal du endre bruken av bustaden din, må du lese meir her.

Nyttig lenke:

Plan og byggningslova