Dei politiske organa

Dei politiske organa

Politisk organisering - Klikk for stort biletePolitisk organisering

Kven er folkevalde i Sande?

Ved å klikke på lenkene under ser du kven som er valde til dei politiske organa i Sande og korleis du kan kontakte dei.

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Dei 21 folkevalde i kommunestyret skal styre og utvikle kommunen og vere ombod for innbyggarane. Fire parti er representerte i kommunestyret.


Formannskapet er sett saman av sju medlemer frå kommunestyret.
 

Sande har for perioden 2023 - 2027 tre hovudutval:

Oppvekst- og kulturutvalet
Helse- og omsorgsutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutvalet


Kommunen har også
• Råd for personar med nedsett funksjonsevne - her finn du Veileder for rådet 
• Eldreråd
 Ungdomsråd
Kontrollutval

Barn og unge sin representant i plansaker -

Barn og unge sin representant i plansaker

Alle kommuner skal etter plan – og bygningslova § 3-3 tredje avsnitt sørge for å etablere ei særskilt ordning for å ta i vare barn og unge sine interesser i planlegginga.
Barn og unge sin representant har eit særleg ansvar for å gjere synleg og ivareta dei unge sine interesser i all plan- og byggesaksbehandling.

For å ta i vare barn og unge sine interesser i plan- og byggesaksbehandlinga i Sande har Sande kommune utpeika Sara Fugledal Wiik til å vere barn og unge sin representant.

Barn og unge sin representant må ha kunnskap om og erfaringar med barn og ungdom og forstå meininga av og behovet for å legge til rette for eit godt oppvekstmiljø. Den barnefaglege kompetansen skal vere eit supplement og ei fagleg styrking av kommunen sin administrasjon og kommunen sine politiske utval. Barn og unge sin representant er barna sitt talerør og deltek under utarbeidinga av planar for å sjå til at deira sine interesser er sikra i plan- og byggesaksbehandlinga.

Det er ikkje barn og unge sin representant, men kommunen sjølv som har ansvaret for å medverknadsprosessar, slik at dei unge sjølv får anledning til å delta aktivt i plansaker som får følgjer for dei. Representanten har likevel ansvar for å holde tett dialog med dei aktørane i kommunen som er ansvarlig for medverknadsprosessane. 
 

Kontakt

Tove Cathrine Kvamme
fagleiar politisk sekretariat og arkiv
E-post
Mobil 99 53 13 46