PPT

PPT

PPT står for pedagogisk-psykologisk teneste, ei teneste for barn og vaksne med særlige opplæringsbehov. Elevar i vidaregåande nyttar PPT-tenesta i den kommunen der skulen ligg. 


PP-tenesta er heimla i barnehagelova og opplæringslova.

For å sikre tilfredstillande utvikling og utbytte er PPT sine oppgåver:

 1. Organisasjonsutvikling
 2. Kompetanseutvikling
 3. Sakkunnig vurdering

PPT skal sørge for sakkunnig vurdering der lova krev det før kommunen fattar vedtak om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp.

Kven kan ta kontakt med PPT? 
Eleven sjølv, foreldre, barnehage eller skule kan ta kontakt med PPT .

Det mest vanlege er at tilmeldinga skjer i samarbeid med skule/ barnehage..

PPT er ei rådgjevingsteneste som er frivilleg, og tilmelding på det einskilde barn er alltid i samråd med foreldre.

PPT kan yte tenester i høve kartlegging og utgreiing av funksjons- og lærevanskar, rådgjeving knytt til pedagogiske tiltak og rettleiing til foreldre, barn og ungdom.

Kontakt info: 

Telefonliste Sande PPT
PPT kontoret PPT-leiar
70026785 48894850

Korleis søkjer eg?

Tilmelding til PPT kan du ordne sjølv på dette  tilmeldingsskjemaet. (PDF, 120 kB)

Skulen eller barnehagen kan og ta kontakt med deg for å hjelpe deg med tilmeldinga.

eDialog med PPT 

eDialog er ein sikker kanal å sende informasjon gjennom. Vi oppmodar difor om å bruke eDialog når ein skal sende informasjon til PPT, også når innhaldet ikkje er unnateke offentlegheit.
eDialog gir ein sikker identifikasjon av avsendar.

For å sende oss post via eDialog, klikkar du her.

Kva kostar det ?

Tenesta er gratis.

Kva skjer vidare?

PP-tenesta skal sørge for at det blir utarbeida sakkunning vurdering der lova krev det:

 • for elevar som treng spesialundervisning eller førskulebarn som treng spesialpedagogisk hjelp
 • ved framskynda og utsett skulestart
 • ved fritak frå opplæringsplikta etter opplæringslova § 2-1
 • ved rett til teiknspråkopplæring for elevar og førskuleborn etter oppl lova 2-6 og 3-9
 • for særskilte rettigheiter for blinde og sterkt svaksynte elevar §§ 2-14 og 3-10
 • for rett til særskilt valt utdanningsprogram etter oppl.lova § 3-1


Vi innhentar opplysningar om barnet ved å:

 • samtale med barnet sjølv og samtale med foreldre
 • samtale med barnehage/ skule
 • observere barnet i ulike situasjonar
 • teste barnet med ulike testar, alt etter type vanskar

Vi gir tilbakemelding til foreldre/barn og barnehage/skule om kva slags kunnskap kartlegginga har gitt oss.
 

Kva tiltak er aktuelle?

Det kan vere ulike tiltak som kan vere aktuelle i ulike situasjonar:

 • rettleiing/ tilråding om tilrettelegging for meistring i barnehage/skole
 • rettleiing til heimen
 • vidaretilvisning til 2. linjetenester
 • samarbeid med andre lokale instansar

Kontakt

Aud Helen Tjervåg Øvrelid
PP-rådgjevar
E-post
Mobil 90 81 32 26
Margunn Rekdal
leiar PPT Sande
E-post
Telefon 70 02 67 85
Mobil 48 89 48 50
Eli Rekdal
PP-Rådgjevar
E-post
Telefon 70 02 67 85
Mobil 97 19 74 17
Reidun Auflem Vik
konsulent
E-post
Telefon 48 24 63 05
Mobil 48 24 63 05