Tverrfagleg møte

Tverrfagleg møte

Tverrfagleg møte skal sikre nødvendig samarbeid mellom ulike instansar/faggrupper ved tidsavgrensa opphald og skal gjennomførast ei veke før pasienten reiser heim.

Prosedyra gjeld for oppfølging av pasientar som er utskrive fra sjukehuset og der det er naudsynt med ein vidare plan for tiltak som skal iverksettast for kontinuitet i pasientforløpet.

Tverrfagleg møte skal kartlegge og planlegge vidare omsorgsbehov med hovudformål å reise heim.

Pasient, næraste pårørande, tenestekoordinering, avdelingsleiar og/eller ein frå primær/nærgruppe og tilsynslege skal ta del på møte. Ved behov kan fysioterapeut, ergoterapeut eller samarbeidande helsepersonell  ta del. 

    

Målsetting:

God pasientflyt som fylgje av godt samarbeid mellom spesialisthelsetenesta, kommune, pasient/brukar og pårørande. Eit tverrfagleg samarbeid mellom sjukehus, helsetenestene, tilsynslege, ergoterapeut, fysioterapeut og pårørande.  

Planlegge framdrift, pasientflyt og vidare behov for pleie og omsorg for den enkelte pasient/brukar.  

God kommunikasjon mellom dei ulike partane.