Kartlegging av forureining i kommunen

Kartlegging av forureining i kommunen

Sande kommune ynskjer hjelp frå innbyggarane for å få oversikt på kva som forureinar vår kommune. Har du noko du vil informere oss om, set vi pris på det.

Sande kommune har gjennomført møte med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og ein drøfta her dei ulike problemstillingar som ein ynskjer å arbeide vidare. Sande kommune vil  gjennomføre ei førebels kartlegging av dei ulike forureiningssakene som kommuna er kjend med. Teknisk sektor vil deretter lage ei prioritert liste for arbeidet med påfylgjande synfaring. 

Kven har ansvar? 

Det er grunneigar som er ansvarleg for opprydding med mindre annan forureinar er kjend. Dersom forureinar ikkje gjennomfører oppryddingstiltak, blir det gitt pålegg med heimel i aktuell lov.

Informer oss dersom du har opplysningar

Vi tek imot opplysningar om forureining på desse aktuelle områda:

  • Landbruksplast –plast frå rundeballeproduksjon
  • Plastforureining frå oppdrettsanlegg og andre
  • Luftforureining
  • Industriområder og fare for grunnforureing
  • Køyretøy – utrangerte køyretøy
  • Utrangerte båtar
  • Brenning – kartlegge kva typer brenning som er lovleg
  • Avlaupsproblematikk
  • Anna

Innbyggjarar og andre som har innpel knytt til dette kan informere oss her.