TT-kort

TT-kort

Transporttenesta for funksjonshemma ( TT-kort) er eit tilbod om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemma høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med resten av befolkninga.

TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser og ikkje til yrkestransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.
Du får tildelt ein bestemt sum som du kan reise for.
Kortet vert fylt på to gongar pr år.

Informasjon om nye retningsliner for TT-ordninga i Møre og Romsdal

Fylkestinget vedtok i sak T 0046-23 mellom anna nye retningsliner gjeldande frå og med 1. januar 2025 og at TT-budsjettet frå og med 2024 vert redusert frå 15 millionar kroner til 10 millionar kroner. Som ein konsekvens av vedtaket må talet på brukarar i ordninga reduserast. 

Vedtaket inneheld mange detaljar og fylkeskommunen vel difor på dette tidspunktet å avgrense den utsende informasjonen noko, for heller å sende ut meir informasjon i løpet av 2024.

Ver merksam på følgjande i 2024

  • Det vert innført eigenandel på 40 kroner per reise frå 1. januar 2024
  • TT-kortet kan ikkje brukast til å dekkje eigenandelen 
  • Brukarar som per dags dato i år ikkje har nytta TT-midlane vert teken ut av TT-ordninga 
  • Frå og med dags dato vert ingen nye brukarar teken inn i TT-ordninga 
  •  TT-brukarane må innan 1. oktober 2024 søkje om TT-midlar for 2025 etter dei nye retningslinene 
  • Det vert oppretta venteliste for søkjarar som fyller kriterieriene og ikkje får tilbod om reisestøtte

 

Informasjon om nye retningsliner for TT-ordninga i Møre og Romsdal  (PDF, 840 kB)

Kven kan få tenesta?

Dersom du har nedsett funksjonsevne og ikkje kan nytte deg av offentleg transport eller eigen bil for å kome deg på fritidsreiser, kan du søkje om å få Transporttenesta- også kalla drosjelappar.

Korleis søkjer eg?

Du kan søkje elektronisk her.

Du må legge ved erklæring frå legen din.

Når kan eg vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.

Kontakt

Janita Kvalen
spesialkonsulent
E-post
Mobil 41 67 24 33