Rutine for arkivering - Vigilo

Rutine for arkivering - Vigilo

Arkivrutine for skular og barnehagar i Sande kommune

Rutina gjeld frå innføring av Vigilo 01.08.2023 og fram til Vigilo kan ta i bruk tenesta KS SvarInn. 

Arkivintegrasjon for Vigilo

Arkivgruppa og faggruppe for Vigilo vart einige på møtet 18.10.23 at arkivintegrasjon for Vigilo, skal utsettast til SvarInn er på plass i systemet  og tilgangsstyring i tilretteleggingsmodul er utbetra. 

Faggruppe for Vigilo er ansvarlege for at rutine for overføring av inngåande dokument frå Acos Websak til Vigilo kjem på plass og blir gjort kjent i oppveksteiningane og for arkivleiarane.

 

Inngåande dokument til Vigilo skal førast i WebSak inntil vidare  

Alle inngåande dokument til oppvekst skal førast i Acos WebSak til det kjem på plass funksjon for SvarInn i Vigilo.

Spesifiserte dokument skal overførast til Vigilo slik at informasjonen ligg tilgjengeleg for tilsette ved skulane (tilgang etter behov)

Arkivleiarane noterer i sine arkivplanar at arkivering av inngåande dokument i denne perioden er komplett i Acos WebSak. Utgåande dokument og notat blir arkivert i Vigilo.

 

Inngåande dokument til WebSak – som SKAL overførast til Vigilo

Inngåande korrespondanse frå andre instansar relatert til elev/barnehage saker

Til dømes PPT (sakkyndig vurdering)

Til dømes korrespondanse med barnevernet

Tildeling av skuleplass for tilflyttarar, også flyktningar. Tildelinga skjer i Vigilo

 

Saker som skal behandlast i WebSak

(ikkje overførast til Vigilo)

Klage på vedtak

Svar til statsforvaltar

Referat eksterne (kopi kan leggast i Vigilo ved behov)

Særskilte vedtak om skulebytte internt i kommunen 
(kopi kan leggast i Vigilo ved behov, men ingen vedtak blir fatta i Vigilo)

Særskilte vedtak om skuleskyss
Kopi kan leggast i Vigilo ved behov, men ingen vedtak blir fatta i Vigilo
(ordinær tildeling går gjennom Møre og Romsdal fylke sin skyssportal)