Foreldrestøttande tiltak

Foreldrestøttande tiltak

Sande kommune  tilbyr  foreldrestøttande tiltak med formål om  støtte til å meistre rolla som forelder og samspel med barnet. Foreldrestøttande tiltak kan vere aktuelt i alle aldersgrupper og i ei rekkje situasjonar. 

Tenesta er gratis.

Døme på situasjonar der foreldrestøttande tiltak kan vere til hjelp er:

  • Når foreldre opplev at samspel med barnet er utfordrande.
  • Når foreldre opplev at barnet har vanskar med samspel med andre barn og vaksne.
  • Når barn viser åtferd som er vanskeleg å ta hand om.

Foreldrestøttande tiltak kan gjennomførast individuelt eller i gruppe.

Under finn du ei oversikt over  foreldrestøttande tiltak som vert tilbydd.

Foreldrestøttande tiltak

Foreldreskule

Målgruppe er foreldre til barn som skal begynne på skule. 

Formålet med 4 samlingar, to vår og to haust er at foreldre skal 

 -  verte kjende med kvarandre  gjennom dialog om aktuelle tema for å skape eit trygt oppvekstmiljø for barna 

-  få meir kunnskap om skulen for å kunne støtte opp  om arbeidet med læring for  alle elevane i klassa.

- få meir kunnskap om innhaldet i skulen for å trygge overgongen for barnet

- få meir informasjon  om det tverrfaglege arbeidet i kommunen og hjelpetenestene slik at ein skal kunne føle seg trygg til å søkje hjelp

Psykologisk førstehjelp

Helsestasjon og PPT samarbeider med skulane om å tilby foreldre og elevar primært i tredje klasse opplæring i sjølvhjelpsmaterialet  "Psykologisk førstehjelp". 

Psykologisk førstehjelp er eit lågterskeltilbod som vert gjennomført i skulen. Formålet er å nå fram med informasjon og sjølvhjelp til å meistre vanskelege tankar og kjensler som skal virke helsefremjande og førebyggande. 

Hjelpetenestene kan følgje opp barn vidare og evt vise veg til  andre tenester  om det skal vere nødvendig.

PMTO-rådgjeving

Foreldrerådgjeving er eit av tiltaka i  "Tidleg innsats for barn i risiko" (TIBIR). Tiltaket er kortvarig og byggjer på prinsippa i behandlingsmetoden til Parent Management Training -Oregon (PMTO) 

Målgruppe er foreldre til barn i alderen 3-12 år som viser teikn til begynnande problem med åtferd. 

Foreldrerådgjevinga tek sikte på å hjelpe familien på eit så tidleg tidspunkt som mogeleg. Gjennom rådgjevingssamtalar og rettleiing kan foreldre få hjelp til å førebyggje begynnande problem med åtferd og bidra til positiv utvikling hos barnet.

Arbeidet med rådgjeving i PMTO skjer i samtalar med foreldre helst kvar veke i ein periode, omlag 4 - 7 møter pr. familie.

Begge foreldre som bur saman med familien bør delta.

Foreldra må vere motiverte.

I første samtale er det kartlegging for å avklare om det er rådgjeving eller terapi som er lurt å tilby.

Det er obligatorisk med rådgjeving om samarbeid og gode beskjedar og læring av nye ferdigheiter gjennom systematisk bruk av oppmuntring.  Andre tema er tilsyn og oppfølging, grensesetting og problemløysing.

Foreldre får øve på korleis dei skal møte barnet på ein måte som kan snu uheldig utvikling.

Ta kontakt med Margunn Rekdal PPT

 

PMTO - terapi

PMTO Parent Management Training Oregon 

Dette er eit tilbod til foreldre med  barn i alderen 3-12 år  som viser vanskar med  åtferd, der foreldre opplev at problem er fastlåste. Terapeuten samarbeider med foreldre om å skape føreseieleg kvardag for barnet.

PMTO har fokus på samspelsmønster som fremjar samarbeid og positiv utvikling mellom føresette og barn. PMTO har fokus på å byggje gode relasjonar mellom barn og føresette. 

Dersom ein ynskjer tilbod om PMTO, kan føresette ta kontakt med PPT, helsestasjon, barnevern eller direkte med PMTO-terapeutane. 

 

Sjå brosjyre om PMTO(PDF, 919 kB) for meir informasjon.

På heimesidene til PMTO kan du lese meir om tilbodet. 

Fysiodag på helsestasjonen

Ein dag i månaden er fysioterapeut til stades på helsestasjonen. Alle som er på fire-månaders konsultasjon, får tilbod om konsultasjon hjå fysioterapeut også, samt at dette er ein ressurs også for andre og eit tilbod til gravide. Tenesta er gratis. 

Familieførebuande samtale/kurs

Alle som skal bli foreldre og går til jordmor på helsestasjonen, får tilbod om familieførebuande samtale eller kurs før fødsel. Gjerne over fleire bolkar med tema som fødsel, amming og "den nye familien". 

Barselgrupper

Helsestasjonen arrangerer barselgrupper nokon gongar i året. Dette er primært for at foreldre skal få treffast og dele erfaringar, styrke sosiale relasjonar med meir. Her har også fysioterapeut våre inne.